พัฒนาการของเด็กวัยรุ่นปรับตัวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่

เมื่อผ่านระยะพัฒนาการของวัยรุ่นมาแล้ว  บุคคลต่างๆก็จะเข้าสู่ระยะวัยผู้ใหญ่ (Adulthood) คือช่วงอายุ 21 ถึง 60 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวมาก นักจิตวิทยาจึงมักแบ่งช่วงระยะพัฒนาการวัยผู้ใหญ่ ออกเป็น 3 ระยะคือ วัยผู้ใหญ่ตอนต้นหรือวัยหนุ่มสาว, วันผู้ใหญ่ตอนกลางหรือวัยกลางคน และวัยผู้ใหญ่ตอนปลายหรือวัยสูงอายุ ซึ่งในที่นี้เราจะกล่าวถึงพัฒนาการของวัยผู้ใหญ่ตอนต้นคือช่วงอายุตั้งแต่ 20 ถึง 40 ปี ดังนี้

 1. พัฒนาการด้านร่างกาย

ในช่วงนี้ทั้งเพศหญิงและเพศชายมีร่างกายที่สมบูรณ์เต็มที่ โดยเฉพาะในเพศชายอายุประมาณ 20 ปี ไหล่จะกว้าง ขนาดของต้นแขนและต้นขามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากขึ้น ส่วนในเพศหญิงเต้านมและสะโพกมีการเจริญเติบโตเต็มที่ ในวัยนี้ร่างกายจะมีพลังกำลังคล่องแคล่วว่องไว เรื่องการรับรู้ต่างๆจะมีความสมบูรณ์เต็มที่ เช่น สายตา การได้ยิน การลิ้มรส

 1. พัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์

สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดีขึ้น มีความมั่นคงทางด้านจิตใจดีกว่าในช่วงวัยรุ่น รู้จักที่จะคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น เปิดใจยอมรับผู้อื่นมากขึ้น เรื่องของด้านความรักมีความปรารถนาในการอยากใช้ชีวิตคู่ สร้างอนาคตร่วมกัน หรือการพบรักอันสุดแสนจะโรแมนติก รวมทั้งการตอบสนองด้วยเหตุผลทั้งกับตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น

 1. พัฒนาการด้านสังคม

จะเริ่มอยากแบ่งปัน เผื่อแผ่ เอื้อเฟื้ออาทรต่อบุคคลอื่นๆ โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ที่มีอายุน้อยกว่า แต่จะให้ความสำคัญกับกลุ่มเพื่อนในวัยเดียวกันลดลง จำนวนสมาชิกของเพื่อนในกลุ่มลดลง แต่จะมีความสัมพันธภาพกับเพื่อนที่ใกล้ชิดหรือเพื่อนรักมากขึ้นกว่าเดิม หากมีครอบครัวก็จะเป็นลักษณะในการเฝ้าดูความสำเร็จของบุตร

 1. พัฒนาการทางสติปัญญา

วัยผู้ใหญ่จะมีการพัฒนาด้านความคิด สติปัญญาที่อยู่ในระดับ Formal operations ซึ่งถือว่าเป็นขั้นสูงสุดของพัฒนาการ เรียกได้ว่ามีความสามารถทางสติปัญญาครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด สามารถจัดระดับความคิดได้เป็นระบบ รวมทั้งมีความคิดเปิดกว้าง ยืดหยุ่นมากขึ้น รู้จักที่จะจดจำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาแล้วนำมาปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี ได้มีผู้สำรวจศึกษาหลายคนที่เห็นว่าความคิดของผู้ใหญ่ นอกจากจะเป็นความคิดในการแก้ไขปัญหา ยังมีลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ค้นหาปัญหาอีกด้วย

การปรับตัวกับบทบาทใหม่

เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นช่วงที่อยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือใกล้ที่จะจบการศึกษาแล้ว จึงเริ่มมีการวางแผนในการดำเนินชีวิตต่อไปทั้งเรื่องการประกอบอาชีพที่ร่ำเรียนมาหรือตามความรักความพึงพอใจในสายงาน เพื่อให้ชีวิตการทำงานมีความสุข พร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน พร้อมที่จะรับปัญหาแก้ไขปัญหาในลำดับต่อไปคะ

ข้อมูลอ้างอิง :  https://www.slideshare.net

พัฒนาการของทารกช่วง 1-2 ปีแรก

ในช่วงปีแรกของชีวิตวัยเด็กเป็นช่วงที่มีความสำคัญที่สุด เนื่องจากเด็กในวัยนี้จะมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เด็กสามารถรับรู้สิ่งรอบตัวได้จากการทำงานประสานกันของระบบประสาทสัมผัส พ่อแม่ต้องคอยจดสถิติทุกความเปลี่ยนแปลงของลูกน้อยให้เป็นอย่างดี เพื่อวัดพัฒนาการของเด็กว่าเป็นไปตามวัยอันเหมาะสมของเด็กด้วยหรือไม่ ซึ่งพัฒนาการในช่วงนี้จะมุ่งเน้นการตอบสนองด้านต่างๆ ดังนี้

 1. พัฒนาการทางด้านร่างกาย

จะมีการเติบโตรวดเร็วมากกว่าวัยอื่น ส่วนระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายทำงานได้ประสานสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ พัฒนาการของร่างกายจะเป็นไปตามวัยมากกว่าสิ่งแวดล้อม และเป็นอย่างสม่ำเสมอไล่จากศีรษะสู่เท้าจากแกนกลางลำตัวสู่มือและเท้า เช่น วัยแรกเกิดทารกจะมีส่วนสูงประมาณ 45-50 เซนติเมตร และเมื่อมีอายุได้ขวบปีแรกจะมีความสูงเพิ่มขึ้นประมาณ 75 เซนติเมตร

 1. พัฒนาการทางด้านสติปัญญา

ในขวบปีแรกการรับรู้จะใช้อวัยวะสัมผัสต่างๆเช่น ปาก จมูก มือ ลิ้น และผิวหนัง เมื่อทารกอายุได้ประมาณ 7-8 เดือนจะสามารถมองเห็นแยกแยะความแตกต่างของใบหน้าแม่กับผู้อื่นที่ไม่เคยพบเจอ เมื่ออายุได้ประมาณ 1-2 ขวบทารกจะเริ่มแยกสิ่งของที่มีรูปร่างและสีสันแตกต่างกันได้รวมทั้งแยกความต่างระหว่างเสียงของสัตว์ เสียงรถ หรือเสียแปลกๆได้ ส่วนการเรียนรู้ของทารกจะเกิดจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเป็นหลัก  โดยใช้เวลาประมาณเกือบปีถึงจะพูดได้ แต่จะสามารถพูดได้ชัดขึ้นในช่วงอายุประมาณ 6 ปีขึ้นไป

 1. พัฒนาการทางด้านอารมณ์

ช่วงแรกเกิดทารกจะแสดงอารมณ์สงบหรืออารมณ์ตื่นเต้นออกมาให้เห็นเท่านั้น ต่อมาจะแยกแยะได้มากขึ้นตามอิทธิพลที่ได้รับการเร้า เช่น ความกลัว ความเกลียด เบิกบาน มีความสุข เป็นต้น

 1. พัฒนาการทางด้านสังคม

ในระยะ 2-3 เดือนแรก ทารกจะแสดงออกด้วยการสบตา ส่งเสียงอือออ รับรู้ ต่อมาอายุได้ 6-7 เดือน จะเริ่มแสดงความสนใจหรือผูกพันกับคนใกล้ชิดโดยเฉพาะมารดาได้มากขึ้น

 1. พัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพ

ซึ่งในช่วงวัยทารก พ่อแม่หรือคนเลี้ยงดูจะมีผลต่อทารกโดยตรง เพราะทารกจะสะท้อนออกมากให้เห็นอย่างชัดเจน เช่น แม่ที่กอดลูกแนบอกตลอดเวลา ทารกก็จะรู้สึกเชื่อมั่น และไว้วางใจต่อโลกมีบุคลิกภาพที่อ่อนโยน แต่ถ้าหากแม่แสดงออกอย่างเย็นชา เชื่องช้า ทารกก็รับรู้ แสดงออกว่ารู้สึกขาดความเชื่อมั่น สุดท้ายก็จะกลายเป็นเด็กที่มองโลกในแง่ร้าย

ฉะนั้นในวัยนี้พ่อแม่จะต้องเลี้ยงดูเด็กด้วยความรัก ความเข้าใจ ความเอาใจใส่ ส่งเสริมพัฒนาการให้เป็นไปตามวัยอันเหมาะสม ต้องเข้าใจว่าเด็กแต่ละคนจะมีพัฒนาการที่ไม่เท่ากัน บางคนช้า หรือ บางคนเร็ว ซึ่งพ่อแม่ก็ต้องคอยส่งเสริมช่วยเหลือเพื่อให้เค้าเติบโตขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

ข้อมูลอ้างอิง : http://sites.google.com

 

การเจริญเติบโตของเด็กวัยรุ่นตอนปลายช่วง 17-19 ปี

วัยรุ่นตอนปลายเป็นช่วงวัยที่กำลังฝึกฝนอาชีพและมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างสมบูรณ์ มีความพร้อมทั้งทางด้านการเจริญพันธุ์ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เกิดความมั่นใจพึงพอใจยอมรับในลักษณะรูปร่างของตนเอง ไม่รู้สึกว่าเกิดปมด้อยอีกต่อไป

ในส่วนของด้านจิตใจวัยรุ่นตอนปลายจะรู้สึกว่าตนเองเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง เริ่มเข้าใจในความรักความหวังดี ความเอื้ออาทรที่พ่อแม่กระทำให้ ลดความขัดแย้งในช่วงวัยรุ่นตอนกลางไปได้ พร้อมทั้งยอมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆจากพ่อแม่มากขึ้น เริ่มสร้างความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่มากกว่าที่ผ่านมาก ส่งผลให้ในเด็กที่เข้าสู่วัยรุ่นช่วงปลายจะมีความคิด การตัดสินใจ อย่างมีหลักเหตุและผล มีความอดทน ยับยั่งชั่งใจมากขึ้น รู้จักที่จะประณีตประนอมไม่ดื้นรั้นหัวชนฝา

ซึ่งหากเป็นในสังคมต่างประเทศเด็กในวัยนี้จะเริ่มออกมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยตนเอง แต่ในประเทศไทยเองยังไม่ค่อยพบเห็นเท่าไหร่นัก เพราะวัฒนธรรมทางด้านสังคมและวิถีชีวิตของคนไทยผู้ใหญ่ยังคงมองว่าวัยรุ่นตอนปลายยังเป็นเด็กอยู่ไม่กล้าที่จะปล่อยให้ไปเผชิญชีวิตด้วยตนเองตามลำพัง นอกเสียจากว่าจะต้องย้ายสถานศึกษาที่อยู่ห่างไกลบ้านจึงเป็นภาวะจำยอมมากกว่า วัยรุ่นบางคนจะเริ่มรู้สึกอยากมีรายได้เป็นของตนเองและรับผิดชอบทางด้านการศึกษาของตนเอง ส่วนเรื่องกลุ่มเพื่อนในช่วงนี้ไม่ค่อยมีความสำคัญมากเท่ากับวัยรุ่นตอนต้นและตอนกลาง เนื่องจากในช่วงนี้จะมีความรู้สึกนึกคิดและค่านิยมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ยกเว้นบางคนที่ยังไม่สามารถค้นหาตัวตนไม่เจอ อาจจะต้องใช้เวลาในการรอไปอีกสักระยะหนึ่ง จะมีเปลี่ยนจากกลุ่มเพื่อนเป็นมีเพื่อนสนิทรู้ใจเพียงแค่ 1-2 คน

เรื่องของการมีคู่รักหรือมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นช่วงปลาย จะเป็นไปในลักษณะรับผิดชอบร่วมกัน เข้าใจ บางคนอาจถึงขั้นวางแผนชีวิตในการสร้างครอบครัว แต่งงานกับคนที่ตนรัก มากกว่าความต้องการด้านความสัมพันธ์ชั่วคราวหรือเพียงแค่ความต้องการทางด้านอารมณ์เหมือนช่วงวัยรุ่นตอนปลาย ซึ่งในช่วงนี้พ่อแม่ควรปลูกฝังในเรื่องที่เป็นคุณธรรม จริยธรรม ศาสนา เพราะจะมีการยอมรับมากขึ้น

การพัฒนาการทางด้านต่างๆของวัยรุ่นในแต่ละช่วงวัย มีความแตกต่างกันไปตามปัจจัยอื่นๆ จะเห็นว่าวัยรุ่นบางคนอาจมีพัฒนาการในด้านต่างๆก้าวหน้าไปกว่าอายุจริง ในขณะเดียวกันบางคนอาจจะมีความล่าช้าในบ้างเรื่อง เพราะฉะนั้นพ่อแม่ไม่ควรที่จะไปตัดสินว่าสิ่งใดถูกหรือผิด รวมทั้งห้ามนำเด็กในปกครองของตนเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่อยู่ในวันเดียวกัน แต่ควรที่จะประคับประคองให้เด็กวัยรุ่นตอนปลายสามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

 

พัฒนาการของเด็กวัยรุ่นตอนกลางในช่วง 14-16 ปี

Sad teenager boy outdoors alone

 

วัยรุ่นตอนกลางจะเป็นช่วงอายุ 14 – 16 เป็นช่วงที่มีระยะเวลาอัตราการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของร่างกายเริ่มลดลง โดยร่างกายจะมีความเป็นหนุ่มเป็นสาวที่มีความสมบูรณ์เกือบเทียบเท่ากับผู้ใหญ่ ส่งผลให้เด็กในวัยนี้มีความคุ้นชิน ไม่ตื่นเต้น กังวล สงสัย ต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอีกต่อไป แต่จะมีความพร้อมทางด้านร่างกายเพื่อเข้าสู่ระยะเจริญพันธุ์ โดยในช่วงนี้วัยรุ่นส่วนใหญ่เริ่มหันเหไปให้ความสนใจในการดูแลตนเอง รูปร่าง หน้าตา ให้ดูสวยงาม เป็นที่ต้องตาต้องใจแกผู้พบเห็น เริ่มสนใจเรื่องของเสื้อผ้า แฟชั่น การแต่งเนื้อแต่งตัวมากขึ้น รวมทั้งกลุ่มเพื่อนเองก็ยังคงมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตค่อนข้างมาก เมื่อกลุ่มทำอะไรก็จะทำตามแบบเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของเพื่อนภายในกลุ่ม โดยบางครั้งหรือคำนึงถึงความถูกต้องเหมาะสม หากว่าเจอเพื่อนที่ดีชักชวนกันไปทำกิจกรรมในทางที่ดี เด็กก็จะมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อปัญหาต่างๆน้อยลง

นอกจากนั้นในวัยรุ่นตอนกลางเริ่มมีความคิด ความสามารถ ทักษะต่างๆ และความริเริ่มสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นมากในช่วงนี้ จึงเป็นระยะที่มีความสำคัญที่พ่อแม่หรือครูบาอาจารย์จะต้องให้การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้พวกเค้าสามารถแสดงออกมาอย่างสร้างสรรค์ ถ้าเด็กมีแววทางด้านใด ก็ควรผลักดันส่งเสริม ให้เด็กมุ่งเน้นไปทางด้านนั้นอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวของเด็กเอง

ซึ่งช่วงวัยรุ่นตอนกลางจะยอมรับเหตุผลและหลักความเป็นจริง รู้ขอบเขต ที่ตนเองสามารถกระทำได้ เพราะฉะนั้นการวางแผนชีวิตในช่วงวัยนี้จะเริ่มเข้าสู่พื้นฐานความเป็นจริงมากขึ้น ในกลุ่มเด็กที่มีเชาว์ปัญญาอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยปานกลางหรือต่ำกว่าปกติ  บางครั้งก็จะรู้สึกท้อแท้ ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง จนไปสู่ภาวะซึมเศร้า แต่ทั้งนี้ก็อยู่ที่สังคมที่แวดล้อมหรือกลุ่มเพื่อนอีกด้วย เพราะเป็นวัยที่ถูกชักจูงไปได้ง่าย หากเจอผู้นำที่ไม่ดีก็อาจจะส่งผลให้เดินทางผิดนำไปสู่สิ่งชั่วร้ายในอนาคตและยังเป็นวัยที่อยากรู้อยากทดลอง โดยกล้าที่จะเสี่ยง ไม่กลัวผลหรืออันตรายที่ตามมา เช่น การเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์ การใช้สารเสพติด เหล่า บุหรี่ รวมทั้งการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นผู้หญิงซึ่งเป็นปัญหาใหญ่และเกิดขึ้นได้บ่อยในวัยรุ่นช่วงนี้

ดังนั้นพ่อแม่หรือผู้ปกครองควรให้ความใกล้ชิดทำตัวให้เหมือนเป็นเพื่อนกับลูก อย่าพยายามทำให้ตัวเป็นพ่อแม่ให้ลูกรู้สึกถึงความเกรงกลัว มีแต่คำสั่งห้ามทำนู้นทำนี้ แต่เปลี่ยนมาเป็นให้คำอธิบายหลักเหตุผลให้เด็กเข้าใจ เด็กก็จะคิดตามเชื่อฟังเพราะอย่างที่กล่าวมาในข้างต้นว่าเด็กในวัยนี้จะยอมรับและฟังเหตุผลมากขึ้นคะ

 

พัฒนาการของเด็กวัยแรกรุ่น

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหลายๆด้าน โดยเฉพาะในเด็กวัยแรกรุ่นในช่วงอายุ 10-13 ปีแรก ซึ่งจะเป็นวัยที่เกิดปัญหาขึ้นได้มากจึงต้องอาศัยการปรับตัวเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้ต่อไปพร้อมเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในวัยนี้เพศหญิงจะเข้าสู่วัยรุ่นได้เร็วกว่าผู้ชายประมาณ 2 ปีและจะพัฒนาไปจนถึงอายุประมาณ 18 ปีก็จะเริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงในพัฒนาการด้านต่างๆดังนี้

 1. พัฒนาการทางร่างกาย

ประกอบไปด้วยการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและเพศ สาเหตุเพราะวัยนี้จะมีการสร้างและหลั่งฮอร์โมนเพศมากขึ้น ซึ่งในส่วนของร่างกายจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว แขนขาจะยาวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในเพศหญิงจะมีไขมันมากกว่าชายที่มีกล้ามเนื้อมากกว่า ส่งผลให้เพศชายมีความแข็งแรงกว่า ส่วนในด้านการเปลี่ยนแปลงทางเพศ วัยรุ่นผู้ชายจะเริ่มเป็นหนุ่มขึ้น นมแตกพาน เสียงแตก หนวดเคราขึ้น และเริ่มมีการหลั่งน้ำอสุจิหรือที่เรียกว่าฝันเปียก วัยรุ่นหญิงจะเป็นสาวมากขึ้น เต้านมมีการขยายใหญ่ขึ้น สะโพกผาย เริ่มมีประจำเดือนครั้งแรก

 1. พัฒนาการทางด้านจิตใจ แบ่งย่อยออกมาเป็น 2 ประเภท
  • สติปัญญา มีการพัฒนาด้านสติปัญญามากขึ้นสามารถเรียนรู้ เข้าใจเหตุการณ์ต่างๆแบบลึกซึ้ง คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเอง
  • ความคิดถึงตัวเอง วัยรุ่นจะเริ่มแสดงออกถึงสิ่งที่ตนเองชื่นชอบหรือถนัด เช่น วิชาที่ชอบเรียน กีฬาที่ชอบเล่น ของสะสมที่สนใจ เลือกคบเพื่อนที่มีความชอบอะไรที่เหมือนๆกัน จึงทำให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดกันในกลุ่มเพื่อน ทั้งส่วนของแนวคิด ค่านิยม ระบบจริยธรรม ซึ่งสิ่งเหล่าคือเอกลักษณ์เฉพาะตัว
  • ภาพลักษณ์ของตนเอง คือการใส่ใจมองในภาพของตนเองในด้านต่างๆ เช่น หน้าต่าง รูปร่าง ความสวยหล่อ ผิวพรรณ ข้อดีหรือข้อด้อยของร่างกายตัวเอง
  • การได้รับการยอมรับ วัยนี้มีความต้องการด้านการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้เกิดความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย เห็นคุณค่าของตนเอง มั่นใจในตนเอง ยิ่งมีคนรู้จักมากขึ้นก็ยิ่งรู้สึกดี
  • ความเป็นตัวของตัวเอง ในวัยนี้จะเริ่มรู้สึกอิสระ เสรีภาพ ไม่ชอบที่ต้องอยู่ในภายใต้กฎเกณฑ์หรือกติกาใดๆ ชอบที่จะคิดเอง ทำเอง พึ่งตนเอง หากถูกบังคับก็จะแสดงปฎิกิริยาตอบโต้ในทันที และยังเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นจึงมีความเสี่ยงที่จะถูกหลอกได้ง่าย

ดังนั้นในวัยนี้พ่อแม่จึงควรให้ความสนิทดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ไม่ควรเข้าไปจู้จี้หรือเข้าไปทำให้เด็กรู้สึกอึดอัด พวกเค้าก็จะยิ่งต่อต้านรวมทั้งทำตัวแปลกแยกห่างเหิน มีอะไรก็จะไม่กล้าบอกซึ่งจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีคะ

Sbobet เว็บไซต์เดิมพันแทงบอลออนไลน์สมัครรับโบนัสทันที

ทางเข้า sbobet สมัครและร่วมสนุกไปกับการเดิมพันแทงบอลออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ส่งตรงถึงหน้าจอคุณสามารถเล่นผ่านมือถือได้ทุกระบบร่วมไปถึง iPad ทุกรุ่น พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้วยทีมงานที่มีความชำนาญการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันนี้เว็บไซต์ sbobet ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากสมาชิกทุกประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในเอเชียเรา ปัจจุบันได้มีตัวแทนต่างๆ คอยให้ความบันเทิงทางด้านกีฬา และมีผู้ให้บริการที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับผู้เล่นที่เพิ่มจำนวนขึ้นเช่นกัน ซึ่งการตัวแทน sbobet เปรียบเหมือนกับหุ้นส่วนทางด้านธุรกิจและได้รับผลประโยชน์มากมายดังนี้

1.ได้รับเงินตลอดการให้บริการ

2.สามารถเลือกบริการได้ 2 ประเภทคือ กีฬา และแบบ คาสิโน ทำให้มีทางเลือกมากขึ้น

3.วงเงินในการลงทุนไม่มากต้นทุนต่ำแต่ผลประโยชน์นั้นได้มากกว่าต้นทุนหลายเท่า

ถ้าท่านสมาชิกต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการเริ่มต้นเป็น Agent sbobet สามารถสอบถามได้เพราะทางเรามีพาร์ตเนอร์อยู่ทั่วประเทศ เว็บไซต์ของเราคือ Agent Master ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปี ทำให้มีจำนวนสมาชิกมากและให้ความไว้วางใจ ตลออดการให้บริการซึ่งทุกเว็บที่ให้บริการแทงบอลออนไลน์ล้วนแต่เป็นพาร์ตเนอร์ของเราทั้งหมด ทางเราให้การสนับสนุนสมาชิกทุกท่านเพื่อขึ้นมาเป็นตัวแทนอย่างมืออาชีพ โดยที่ไม่ต้องไปเรียนรู้จากที่อื่นๆ เพราะที่นี่ได้รวบรวมเอาข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อทุกท่ามาไว้เรียบร้อยแล้ว

 

เหตุผลใดทำไมต้องเป็นพาร์ตเนอร์กับเรา

1.เว็บไซต์ของเราคือตัวแทนที่ใหญ่ที่สุดและให้ความรู้ทางด้านนี้อย่างถูกต้อง

2.ทีมงานมีความพร้อมในการให้คำแนะนำทางด้านนี้โดยตรงร่วมถึงมีความสำเร็จมากในการทำเว็บไซต์ออนไลน์

3.มีเครดิตให้คุณสูงสุด และมั่นใจได้ว่าการร่วมงานกับเรามีความมั่นคงสูง ทั้งเรื่องการเงิน เทคโนโลยี และบุคคลกร

การเป็น Agent www.sbobet.club นั้นจะต้องมีผู้ชำนาญการคอยเป็นที่ปรึกษาตลอดเวลานี่คือหน้าที่ของ Agent Master ที่ดี เราไม่อยากให้คุณเสียเวลากับการลงทุนที่ได้รับผลประโยชน์น้อย เราอยากให้คุณได้รับโอกาสในการเป็นผู้ร่วมธุรกิจ และได้รับผลตอบแทนตลอดการเป็นเอเยนต์กับเรา

การเลือกสมัครเป็นเอเยนต์กับเว็บไซต์ sbobet ที่เชื่อใจได้

ในปัจจุบันการเลือกไว้ใจเว็บไซต์ต่างๆ ที่ให้บริการด้านการเดิมพันนั้นหาได้ยากเพราะบ้างเว็บพึ่งเปิดขึ้นมา ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับสมาชิกที่กำลังจะเริ่มต้นในการเป็นเอเยนต์ ซึ่งทางเราก็ไม่อยากให้คุณต้องถูกหลอกจากเว็บไซต์เหล่านี้ จึงอยากจะให้ความรู้ว่าควรศึกษาทุกอย่างก่อนที่จะลงทุนอะไรลงไป เพราะจำนวนเงินที่ลงทุนไปนั้นก็ไม่ได้น้อยเลย และถ้าสมาชิกต้องการรายละเอียดเกี่ยวการเป็นตัวแทน sbobet ให้มากขึ้นกว่านี้ก็สามารถสอบถามได้ทาง Line , Live Chat ,Email และเบอร์โทรศัพท์ ได้ตลอดเวลา

Lotterys

การเลือกหวยออนไลน์ยอดนิยมที่ดีที่สุด

ถ้าพูดถึงหวยคนไทยส่วนมากคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะหวยเป็นการพนันที่ถูกกฎหมายอยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นการพนันที่มีอายุยาวนานมากอีกชนิดหนึ่ง การเล่นหวยนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนมากแต่กับได้ค่าตอบแทนที่สูง จึงเป็นที่นิยมมากสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการเสี่ยงโชค โดยส่วนมากตัวเลขที่นำมาเล่นกันก็จะได้จากการตีตัวเลยจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว คนไทยส่วนมากนั้นมีความเชื่อและวิธีในการขอเลขกันมาตั้งแต่ในอดีตก็ว่าได้ การขอเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจะเป็นพวกผีจะทำให้ได้เลขเด็ดที่จะถูกรางวัล จึงทำให้นิยมกันไปขอเลขเด็ดตามความเชื่อของแต่ละคน อย่างเช่น การถูเลขจากต้นไม้ที่เชื่อกันว่ามีผีอาศัยอยู่ การถูเลขจากกระดองเต่านำโชค การทำนายเลขจะฝัน การขอเลขจากพระเกจิวัดดังต่างๆ หรือว่าจะเป็นการไปของเลขเด็ดจากร่างทรงสำนักชื่อดัง ซึ่งแต่ละความเชื่อนั้นก็ถือว่าเป็นแนวทางที่นิยมมากสำหรับผู้ที่ชอบการเสี่ยงโชค แน่นอนว่าเลขเด็ดเหล่านี้คุณสามารถหาชื้อได้ถ้าหากเล่นหวยรัฐบาล แต่ถ้าหากคุณไปเล่นกับหวยใต้ดินเจ้ามือก็อาจจะไม่รับเลขเด็ดที่คุณต้องการเล่นเหล่านั้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นฝันร้ายที่สุดสำหรับเหล่าคอหวยเลยก็ว่าได้

Lotterys-
แต่ในปัจจุบันนี้โลกไปมีการพัฒนาไปมาก จึงทำให้มีวิธีการใหม่เข้ามาช่วยเพิ่มโอกาสในการทำเงินได้มากยิ่งขึ้น ท่านสามารถเล่นหวยเป็นออนไลน์ได้ไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อเลขเด็ดตามแผงขายหวยอีกต่อไป หรือไปเสี่ยงถูกโกงจากพวกเจ้ามือหวยใต้ดินอีกแล้ว ในทุกวันนี้การเล่นหวยไม่ได้ยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อน เพราะมีเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการเล่นหวยออนไลน์อย่างมากมาย แถมยังสามารถเล่นได้ทั้งหวยไทยและหวยต่างประเทศอีกด้วย อาทิเช่น หวยลาว หวยมาเลย์ หวยหุ้นต่างประเทศ แน่นอนว่าการเล่นหวยออนไลน์นั้นช่วยเพิ่มความสะดวกให้ผู้เล่นได้อย่างมาก ทำให้สามารถซื้อ เลขเด็ด เลขตอง เลขดัง ที่ไหนเวลาใดก็ได้ตามที่ต้องการ ยังรองรับการเล่นจากมือถือทุกระบบอีกด้วยทำให้คุณไม่พลาดโอกาสในการทำเงินอย่างแน่นอน แถมยังมีความปลอดภัยไม่ต้องเสี่ยงกับการโดนโกงอีกด้วย ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับเงินเต็มจำนวน สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเล่นหวยออนไลน์เราอยากให้ท่านได้ลองซักครั้งรับรองว่าต้องติดใจ การันตีจากผู้ใช้งานจริงหลายล้านคนทั่วโลก

family

สังคมมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมเด็กอย่างไร

 family

หากบอกว่าเด็กเปรียบเหมือนผ้าขาวที่รอคอยการมาแต่งเติมสีสัน สิ่งที่อยู่รอบตัวก็เหมือนกับคนที่จะคอยแต่งแต้มสีสันเหล่านั้นให้กับเด็กที่ค่อยๆ เจริญเติบโตขึ้นมาว่าจะกลายเป็นคนอย่างไรในสังคม เมื่อเป็นเช่นนี้สังคมจึงกลายเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมของเด็กที่จะทำให้เขาเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่อย่างไร หลายคนอาจมีข้อสงสัยว่าสังคมจะมีอิทธิพลทางด้านพฤติกรรมอย่างไรบ้าง สิ่งเหล่านี้สามารถสรุปออกมาได้ในรูปแบบที่หลายคนน่าจะพอเข้าใจได้ไม่ยาก

พฤติกรรมเด็กที่เกิดขึ้นได้จากอิทธิพลทางสังคม

 1. การเรียนรู้การใช้ชีวิตของเด็ก – หากย้อนกลับไปในอดีตด้วยสภาพสังคมที่เน้นเรื่องของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นหลัก มีอะไรก็สามารถหยิบยืมให้กันได้อย่างง่ายดาย แต่ด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันที่กลายเป็นสังคมเมืองมากขึ้น ความเห็นแก่ตัวจากผู้ใหญ่ก็มีมากขึ้นตามไปด้วย เมื่อเด็กๆ ได้เห็นตัวอย่างเหล่านี้ก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติจนทำให้เด็กคนหนึ่งกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวได้หากไม่ได้รับการอบรมหรือตัวอย่างทางสังคมที่ดีพอ
 2. ความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวกับเด็ก – ด้วยความที่สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมที่เน้นเรื่องของการทำงานหาเงินเป็นหลัก ทำให้เรื่องของความผูกพันของพ่อแม่กับเด็กมีน้อยลง เมื่อพ่อแม่จำเป็นต้องทำงานเพื่อหาเงินมาให้ลูก ลูกเองจึงถูกเลี้ยงดูด้วยสถานรับเลี้ยงเด็กหรือไม่ก็ญาติพี่น้องที่ไม่ได้เกิดจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่เป็นหลัก
 3. การขาดโอกาสที่ดีของเด็ก – สำหรับเด็กบางคนที่เกิดในครอบครัวยากจน ทำให้พวกเขาเองขาดโอกาสที่ดีในการทำสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน เรื่องการใช้ชีวิต และอื่นๆ อีกมากมาย สิ่งเหล่านี้เกิดจากสภาพสังคมแวดล้อมของเด็กเหล่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีอย่างที่ควรจะเป็นตั้งแต่เกิดเมื่อเด็กเติบโตขึ้นก็จะกลายเป็นแค่แรงงานคนหนึ่งเท่านั้น พฤติกรรมของเขาก็จะขาดโอกาสที่จะก้าวต่อไปในอนาคต
 4. ความก้าวร้าวจากสิ่งเร้ารอบตัว – ด้วยความที่สมัยนี้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสิ่งที่เด็กสามารถรับรู้ได้อย่างง่ายดาย เด็กทุกคนสามารถเปิดมือถือหรือเปิดคอมพิวเตอร์นิดเดียวก็สามารถเห็นสิ่งต่างๆ ได้แล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้เด็กเองก็สามารถเกิดพฤติกรรมที่ก้าวร้าวได้ง่าย อาทิ เห็นข่าวสังคมที่รุนแรง คลิปวีดีโอต่างๆ สิ่งเหล่านี้กลายเป็นสิ่งเร้าทางสังคมที่เปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กได้

การขาดความอดทนจากความสะดวกสบายที่เกิดขึ้น – พฤติกรรมอีกอย่างที่เด็กสมัยนี้สามารถเป็นได้ก็คือการขาดความอดทนอย่างที่ควรจะเป็น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจากการที่ความสะดวกสบายทุกอย่างมันเกิดขึ้นในยุคของเขา จนกลายเป็นความเคยตัวหากเจออะไรที่ยากลำบากก็จะขาดความอดทนอย่างที่ควรจะเป็นได้

ปัจจัยที่ทำให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศ

1.การเกิดพฤติกรรมทางเพศเกิดจากตัว อาจเกิดจากฮอร์โมนของบุคลนั้น สภาพแวดล้อมเพื่อนฝูง จิตใจ การเจริญเติบโตของตัวเราเองนั้นมีผล และแตกต่างกันออกไป

2. ผลจากการเสพยา ขึ้นชื่อว่ายาเสพติดล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อ ตัวเอง ครอบครัวสังคมรังเกียจ และยังมีส่วนกระทบต่อร่างกาย และอารมณ์ทางเพศอีกด้วย

3.จากเพื่อน และคู่รัก การคบเพื่อนก็เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อนบางคนอาจเกิดหมกมุ่นในเรื่องเพศ เราควรเปิดใจและแนะนำสิ่งที่ถูกต้องให้กับตัวเด็กพูดจาดี สอนให้ทำประโยชน์ต่อสังคม ช่วยเหลือผู้อื่น แทนที่จะหมกอยู่กับเรื่องเพศสัมพัน

4.สื่อมวลชน มีผลกระทบทางเพศเป็นอย่างมาก เช่น ข่าวขมขื่น การแต่งตัวไม่มิดชิด สื่อต่างๆ โฆษณา รายการที่มีต่าง ทำให้เด็กมีพฤติกรรมทางเพศมากขึ้น

 

พฤติกรรมของเด็กก้าวร้าว

การจะตัดสินใจว่าลูกของเราก้าวร้าว หรือเป็นอาการของเด็กทั่วไปในวัยนั้นๆ เราควรทำความเข้าใจคำว่า เกเร ความหมายนี้คืออะไร อย่างพึงด่วนตัดสินใจ ต้องแยกประเภทให้แจ่มแจ้งเช่น ก้าวร้าวทางอารมณ์ ทางการพูด ทางพฤติกรรม และส่งผลกับบุคลใดบ้างเช่น พ่อแม่ เพื่อน ครู ซึ่งจะทำการตรวจสอบปัญหาได้ดียิ่งขึ้น การนิยามความก้าวร้าวของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิง

การแก้ไขปัญหาการก้าวร้าวของเด็ก

เด็กที่ก้าวร้าวมักจะเกิดกับสภาวะรอบตัวเช่น เพื่อน พ่อแม่ หรือจำคนอื่นมาเป็นตัวอย่างจนทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ในการแก้ปัญหา บิดามารดา ควรจะใช้สติ และความสงบ พูดคุยดีๆ การลงโทษรุนแรงกับเด็กเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะเด็กอาจเอาเป็นเยี่ยงอย่างได้ ซึ่งวิธีนี้ไม่เป็นผลดีต่อเด็กเท่าที่ควรเด็กจะเกิดความแข็งข้อมากกว่าเดิม บิดามารดาควรพูดจากับเด็กอย่างมีเหตุผลถามถึงปัญหา และแก้ให้ตรงจุด